درباره مکتب

در وجود ما ایرانی ها یک نوازنده ساز ضربی زندگی میکند. ضرب گرفتن مادر بزرگها با سینی در سیزده به در تا روی میز یا فرمان ماشین با یک آهنگ شش هشت که شاخصه ی موسیقی ایرانی ست نشان میدهد همه ما رویای نوازندگی در سر داریم. مخصوصا تنبک که هویت ریتمیک موسیقی ماست.
اما به دلیل کمبود وقت و دوری راه به سختی به این رویا میرسیم. ما در مکتب تنبک امید روشی در دسترس، ساده و اقتصادی برای نوازنده شدن شما در نظر گرفتیم.
ایراد اکثر دوره های آموزشی این است که پس از فروش شما مرجعی برای تشخیص و رفع اشکالات ندارید. ما یک روش استاندارد مکاتبه ای پایه ریزی کردیم و قدم به قدم تا نوازنده شدن همراه شماه هستیم.
در این روش شما پس از تمرین هر درس ویدیو میفرستید و تیم پشتیبانی مکتب ویدیو را بررسی کرده و در صورت وجود ایراد با ویدیویی که برای شما به طور اختصاصی تهیه میشود اشکال را برطرف خواهد نمود.