1

تنبک‌نواز در این مکتب آموزش دیده‌اند
و اکنون از نوازندگان و مدرسین تنبک هستند

شما هم نفر بعدی باشید

با انتخاب یکی از دوره‌های زیر

دوره مقدماتی

10 روز با تنبک

30 روز با تنبک

دوره متوسطه

آهنگ‌ها و قطعات

دوره پیشرفته

هم‌نوازی و بداهه نوازی